استان:  آذربایجان شرقی
شهرستان:  19
شهرک صنعتی:  39
ناحیه صنعتی:  16
شرکت:  3001
محصول:  4057
استان:  آذربایجان غربی
شهرستان:  14
شهرک صنعتی:  30
ناحیه صنعتی:  5
شرکت:  3003
محصول:  1996
استان:  اردبیل
شهرستان:  9
شهرک صنعتی:  8
ناحیه صنعتی:  6
شرکت:  824
محصول:  1283
استان:  اصفهان
شهرستان:  21
شهرک صنعتی:  53
ناحیه صنعتی:  8
شرکت:  6329
محصول:  14920
استان:  البرز
شهرستان:  4
شهرک صنعتی:  2
ناحیه صنعتی:  1
شرکت:  3602
محصول:  6286
استان:  ایلام
شهرستان:  7
شهرک صنعتی:  7
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  383
محصول:  162
استان:  بوشهر
شهرستان:  9
شهرک صنعتی:  12
ناحیه صنعتی:  7
شرکت:  996
محصول:  1224
استان:  تهران
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  13
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  11177
محصول:  33609
استان:  چهارمحال و بختیاری
شهرستان:  7
شهرک صنعتی:  16
ناحیه صنعتی:  5
شرکت:  896
محصول:  1009
استان:  خراسان جنوبی
شهرستان:  11
شهرک صنعتی:  7
ناحیه صنعتی:  10
شرکت:  449
محصول:  266
استان:  خراسان رضوی
شهرستان:  26
شهرک صنعتی:  23
ناحیه صنعتی:  14
شرکت:  7859
محصول:  15052
استان:  خراسان شمالی
شهرستان:  7
شهرک صنعتی:  9
ناحیه صنعتی:  5
شرکت:  296
محصول:  390
استان:  خوزستان
شهرستان:  20
شهرک صنعتی:  27
ناحیه صنعتی:  1
شرکت:  2609
محصول:  4117
استان:  زنجان
شهرستان:  7
شهرک صنعتی:  11
ناحیه صنعتی:  2
شرکت:  1354
محصول:  1486
استان:  سمنان
شهرستان:  6
شهرک صنعتی:  12
ناحیه صنعتی:  9
شرکت:  1442
محصول:  1764
استان:  سیستان و بلوچستان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  13
ناحیه صنعتی:  13
شرکت:  1761
محصول:  2591
استان:  فارس
شهرستان:  26
شهرک صنعتی:  27
ناحیه صنعتی:  11
شرکت:  2956
محصول:  3567
استان:  قزوین
شهرستان:  4
شهرک صنعتی:  8
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  839
محصول:  1139
استان:  قم
شهرستان:  1
شهرک صنعتی:  4
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  3432
محصول:  3649
استان:  کردستان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  9
ناحیه صنعتی:  5
شرکت:  594
محصول:  267
استان:  کرمان
شهرستان:  16
شهرک صنعتی:  18
ناحیه صنعتی:  15
شرکت:  2186
محصول:  3128
استان:  کرمانشاه
شهرستان:  14
شهرک صنعتی:  16
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  1127
محصول:  1323
استان:  کهگیلویه و بوير احمد
شهرستان:  5
شهرک صنعتی:  6
ناحیه صنعتی:  3
شرکت:  559
محصول:  469
استان:  گلستان
شهرستان:  14
شهرک صنعتی:  13
ناحیه صنعتی:  9
شرکت:  1027
محصول:  1685
استان:  گیلان
شهرستان:  16
شهرک صنعتی:  19
ناحیه صنعتی:  6
شرکت:  1147
محصول:  560
استان:  لرستان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  14
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  838
محصول:  802
استان:  مازندران
شهرستان:  15
شهرک صنعتی:  25
ناحیه صنعتی:  11
شرکت:  2542
محصول:  3061
استان:  مرکزی
شهرستان:  12
شهرک صنعتی:  19
ناحیه صنعتی:  11
شرکت:  2178
محصول:  3761
استان:  هرمزگان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  13
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  685
محصول:  751
استان:  همدان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  14
ناحیه صنعتی:  12
شرکت:  1434
محصول:  1578
استان:  یزد
شهرستان:  9
شهرک صنعتی:  13
ناحیه صنعتی:  14
شرکت:  3075
محصول:  5025