استان:  آذربایجان شرقی
شهرستان:  19
شهرک صنعتی:  38
ناحیه صنعتی:  16
شرکت:  2695
محصول:  3446
استان:  آذربایجان غربی
شهرستان:  14
شهرک صنعتی:  30
ناحیه صنعتی:  5
شرکت:  2681
محصول:  1680
استان:  اردبیل
شهرستان:  9
شهرک صنعتی:  8
ناحیه صنعتی:  5
شرکت:  736
محصول:  1109
استان:  اصفهان
شهرستان:  21
شهرک صنعتی:  53
ناحیه صنعتی:  8
شرکت:  5893
محصول:  14179
استان:  البرز
شهرستان:  4
شهرک صنعتی:  2
ناحیه صنعتی:  1
شرکت:  3531
محصول:  5964
استان:  ایلام
شهرستان:  7
شهرک صنعتی:  7
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  362
محصول:  142
استان:  بوشهر
شهرستان:  9
شهرک صنعتی:  12
ناحیه صنعتی:  7
شرکت:  833
محصول:  1004
استان:  تهران
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  12
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  10770
محصول:  31961
استان:  چهارمحال و بختیاری
شهرستان:  7
شهرک صنعتی:  16
ناحیه صنعتی:  5
شرکت:  805
محصول:  875
استان:  خراسان جنوبی
شهرستان:  11
شهرک صنعتی:  7
ناحیه صنعتی:  10
شرکت:  406
محصول:  232
استان:  خراسان رضوی
شهرستان:  20
شهرک صنعتی:  25
ناحیه صنعتی:  11
شرکت:  7660
محصول:  13923
استان:  خراسان شمالی
شهرستان:  7
شهرک صنعتی:  9
ناحیه صنعتی:  5
شرکت:  277
محصول:  359
استان:  خوزستان
شهرستان:  20
شهرک صنعتی:  27
ناحیه صنعتی:  1
شرکت:  2282
محصول:  3524
استان:  زنجان
شهرستان:  7
شهرک صنعتی:  11
ناحیه صنعتی:  2
شرکت:  1268
محصول:  1421
استان:  سمنان
شهرستان:  6
شهرک صنعتی:  12
ناحیه صنعتی:  9
شرکت:  1352
محصول:  1668
استان:  سیستان و بلوچستان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  13
ناحیه صنعتی:  13
شرکت:  1647
محصول:  2385
استان:  فارس
شهرستان:  26
شهرک صنعتی:  27
ناحیه صنعتی:  11
شرکت:  2652
محصول:  3148
استان:  قزوین
شهرستان:  4
شهرک صنعتی:  8
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  765
محصول:  1009
استان:  قم
شهرستان:  1
شهرک صنعتی:  3
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  2777
محصول:  2958
استان:  کردستان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  9
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  547
محصول:  203
استان:  کرمان
شهرستان:  16
شهرک صنعتی:  18
ناحیه صنعتی:  15
شرکت:  1990
محصول:  2728
استان:  کرمانشاه
شهرستان:  14
شهرک صنعتی:  16
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  1090
محصول:  1286
استان:  کهگیلویه و بوير احمد
شهرستان:  5
شهرک صنعتی:  6
ناحیه صنعتی:  3
شرکت:  488
محصول:  379
استان:  گلستان
شهرستان:  14
شهرک صنعتی:  13
ناحیه صنعتی:  9
شرکت:  940
محصول:  1578
استان:  گیلان
شهرستان:  16
شهرک صنعتی:  19
ناحیه صنعتی:  6
شرکت:  986
محصول:  436
استان:  لرستان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  14
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  694
محصول:  321
استان:  مازندران
شهرستان:  15
شهرک صنعتی:  25
ناحیه صنعتی:  11
شرکت:  2029
محصول:  2270
استان:  مرکزی
شهرستان:  12
شهرک صنعتی:  19
ناحیه صنعتی:  11
شرکت:  2075
محصول:  3585
استان:  هرمزگان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  13
ناحیه صنعتی:  4
شرکت:  618
محصول:  624
استان:  همدان
شهرستان:  10
شهرک صنعتی:  14
ناحیه صنعتی:  12
شرکت:  1235
محصول:  1338
استان:  یزد
شهرستان:  9
شهرک صنعتی:  13
ناحیه صنعتی:  14
شرکت:  2840
محصول:  4620