سه شنبه 06 اسفند 1398 | الثلاثاء 01 رجب 1441 | Tuesday 25 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70602  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی

مدیرعامل:
تلفن: 0441-3442385-----3465205
دورنگار: 0441-3440179
آدرس دفتر مرکزی: اروميه - خيابان شهيد بهشتي - نرسيده به سازمان مديريت و برنامه ريزي
کد پستی: 5715946871
وب سایت: http://www.waiec.org
پست الکترونیک: info@waiec.org

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی
رئیس سازمان:
تلفن: 0441-3453848
دورنگار: 0441-3446710
آدرس دفتر مرکزی: ارومیه -بلوار همافر - خیابان ارشاد
کد پستی: 57157-88347
وب سایت: www.wapmi.ir
پست الکترونیک: info@wapmi.ir

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 14
تعداد بخشها: 0
تعداد شهرها: 0
شهرک های صنعتی: 30
نواحی صنعتی: 5
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
213 213 0
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
3348 3348 0
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
130 130 0

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده