پنجشنبه 08 اسفند 1398 | الخميس 03 رجب 1441 | Thursday 27 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70617  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی

مدیرعامل:
تلفن: (+98)(0861)3676475-9
دورنگار: (+98)(0861)3662389
آدرس دفتر مرکزی: اراك-ابتداي بلوار فاطميه
کد پستی: 38186-5-3194
وب سایت: www.miec.ir
پست الکترونیک: Info@miec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی
رئیس سازمان:
تلفن: 0098(861)3664147-50
دورنگار: 0098(861)3663434
آدرس دفتر مرکزی: اراک-خ قیام
کد پستی: 38181-4-5585
وب سایت: www.mio-markazi.ir
پست الکترونیک: mio-markazi@mio-markazi.ir

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 12
تعداد بخشها: 21
تعداد شهرها: 27
شهرک های صنعتی: 19
نواحی صنعتی: 11
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
4237 1515 2722
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
131047 28993 102054
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
3447 935 2512

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده