شنبه 03 اسفند 1398 | السبت 28 جمادي الثانية 1441 | Saturday 22 February 2020 Englishاطلاعات پایگاه
شرکتهای عضو:   70601  
تعداد محصولات:   120978  


 RSS 2.0
نمایش استان
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

مدیرعامل:
تلفن: 03112646183-8
دورنگار: 03112646182
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان خ 22 بهمن مجتمع اداري اميركبير
کد پستی: 81587-14181
وب سایت: www.isfahaniec.ir
پست الکترونیک: info@isfahaniec.ir

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
رئیس سازمان:
تلفن: 0311-2645870-3
دورنگار: 0311-2674059
آدرس دفتر مرکزی: خيابان بزرگمهر - خيابان 22 بهمن - مجتمع اداري اميركبير - سازمان صنايع و معادن استان اصفهان
کد پستی: 8158900000
وب سایت: www.isfahanim.org.ir
پست الکترونیک: info@isfahanim.org.ir

اطلاعات و آمار استان 
شهرستانها: 21
تعداد بخشها: 42
تعداد شهرها: 89
شهرک های صنعتی: 53
نواحی صنعتی: 8
تعداد واحد هاي به بهره برداري رسيده:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
7114 2615 4499
تعداد اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده(نفر):
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
229080 68441 160639
تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:
کل داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شهركها و نواحي صنعتي
11767 699 11068

نمایشگاههای جاری


    آخرین شرکتهای ثبت شده