یک شنبه 29 مهر 1397 | الاحد 11 صفر 1440 | Sunday 21 October 2018 English
www.sme.irمحصولات شرکتپارافین جامد تصفیه اول درصد روغن %2-1


پارافین جامد تصفیه اول درصد روغن %5-3


فوتس اویل